བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན།    འབུམ་རམས་གཞོན་པ།     ཀྲུང་ཧྭ་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། ཀྲུང་གོ་མི་རིགས་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་རླུང་ནད་གྲིབ་རིགས་ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི།  མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི།

གཙོ་བོ་ཀླད་སྙིང་ཁྲག་རྩའི་ནད།   སྙིང་གཟེར།   གཉིད་ཡེར་བ།  སྲོག་རླུང་།  གཅོང་ནད་སོགས་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་གསོ་བཅོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད།